Projectes per línia d'investigació

Contenido en el idioma por defecto

 

Simulació

Aquesta línia d'investigació del Grup de Meteorologia està relacionada amb l'anàlisi i simulació d'episodis de temps sever mitjançant models atmosfèrics i tècniques numèriques des de l'escala sinòptica fins a la mesoescala, amb una atenció especial als fenòmens d'alt impacte social a la conca mediterrània. A més de l'anàlisi de casos d'estudi, es treballa en aplicacions com el desenvolupament de tècniques de teledetecció amb dades procedents de radars i de satèl·lits, l'acoblament de models atmosfèrics amb hidrològics, el disseny de tècniques de predicció per conjunts i l'estudi de sensibilitats atmosfèriques, entre d'altres.

 

Canvi climàtic

Una altre camp de treball del grup és l'estudi de l'impacte regional del canvi climàtic. Per una part s'han desenvolupat eines estadístiques per analitzar la variabilitat climàtica i les tendències recents de precipitacions i temperatures, i per l'altra s'han dissenyat tècniques de regionalització dels escenaris climàtics futurs al llarg del segle XXI, determinant els impactes sobre sectors econòmics clau com el turisme.

 

Turbulència

Aquesta línia d'investigació consisteix en l'estudi dels fenòmens que tenen lloc prop de l'interfície superfície-atmosfera, que s'estudien a través de l'anàlisi de dades experimentals i per simulació numèrica a molt alta resolució. Actualment els esforços estan centrats en 1) la comprensió dels fluxos d'intercanvi de materia i energia entre el sòl, la vegetació i l'atmosfera i 2) en la descripció de circulacions a micro- i meso-escala, com les brises i les circulacions de vall.